Hur du övervakar din vattenförsörjning från din mobil?

Vattenföroreningar är en av den största utmaningen för den gröna globaliseringen. Föroreningar påverkar människors hälsa genom att orsaka vattenburna sjukdomar. Målet med detta projekt är att utforma och implementera en arbetsmodell av IoT-baserat smart vattenförsörjnings- och övervakningssystem med mobil/webbapplikationer.

För att förhindra föroreningar sprids måste parametrar som pH, grumlighet, konduktivitet etc., testas och kontrolleras för att se om de är inom gränsvärden för att kunna använda som dricksvatten, eftersom variationerna i dessa parametrar om de inte kontrolleras kommer att leda till vattenföroreningar.

Vanligen så kontrolleras vattenparametrar i laboratorier, där provningsutrustningen är stationär och proverna skicka sin till laboratoriet. Denna process är tidskrävande då man först måste skicka in prov och sedan vänta på ett svar och kräver en mer avancerad utrustning.

För att spara tid och göra systemet automatiserat kan testutrustningen placeras inuti anslutningsröret för vattenförsörjning. Detektion av föroreningar kan göras på distans av mobil- / webbapplikationer. Man kan säkerställa säker dricksvattenförsörjning genom att kvalitets- och vattenflödet övervakas i realtid med smarta IoT-baserade system.

PROJEKTETS MÅL:

 • Huvudsyftet med detta smarta vattenförsörjnings- och övervakningssystem är att direkt ha kontroll och kunna övervaka vattenförsörjningen för att kunna ge ett säkert dricksvatten.
 • För att leverera säkert och förbrukningsbart kranvatten till allmänheten.
 • För att ge snabb och effektiv kontroll för att effektivisera administration och fakturering.
 • Utveckla ny teknik, nya verktyg och tillvägagångssätt för att optimera driften av vattendistributionssystemet.

PROJEKTETKONCEPT

En IoT-modul kan monteras inuti huvudtanken/vattenledningen. Modulen detekterar vattnets renhetsnivå, pH, TDS(TOTAL DISSOLVED SOLIDS) och vattenflödeshastighet etcetera. Rörledningen är ansluten till områdets huvudlednings. Sensorer i vattenledningsnätet mäter och övervakar vattennivåerna. (Liter som förbrukas i varje område). De kan kopplas upp till smarta vattenmätare i hemmet och jämföra förbrukning för att både kontrollera renhet och upptäcka onormala förbrukningar som påvisar läckor.

De smarta vattenmätarna som är anslutna ger en andra kontroll av vattenparametrarna som pH, vattenflöde och klor etcetera Dessa övervakas helt via mobilapp och webbplats. Uppgifterna överförs med Wi-Fi/GSM.

Block diagram:

Detta blockdiagram består av flera sensorer (temperatur, pH, grumlighet, flöde) som är anslutna till en styrenhet. Styrenheten kommer åt sensorvärdena och bearbetar dem för att överföra data via internet. I detta fall ändvändes en Arduino enhet som styrenhet. Utdatarapporten finns i mobil-/webbapplikationen.

pH-sensor:

 • PH-problemet för en lösning är måttet på lösningens surhet eller alkalinitet.
  • PH-skalan är en logaritmisk skala vars räckvidd är från 0-14 med en neutral punkt som är 7.

Grumlighetssensor:

 • Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet. Grumlighet har indikerat i vilken grad vattnet förlorar sin transparans.
  • Det anses vara ett bra mått på vattenkvaliteten.

Flödessensorer:

 • Flödessensorn används för att mäta vattenflödet.
  • Denna sensor består i grunden av en plastventilkropp, en rotor med Halleffektsensor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *